Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Product is toevoegd aan je verlanglijstje Bekijk je verlanglijstje
Product is verwijderd van je verlanglijstje Bekijk je verlanglijstje

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 

In de algemene voorwaarden van Wowshop worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

- Ondernemer : De onderneming met als handelsnaam "DEWA-rent online",

DEWA Rent Online BV
Ambachtenstraat 2, 9900 Eeklo, België
Telefoonnummer: 00479 83 86 09
E-mailadres: info@wowshop.be
BTW-identificatienummer: BE ... (nog in opmaak)

- De website : De websites geregistreerd door ondernemer , en alle pagina's onderliggend, met uitdrukkelijke uitzondering van links.  Niet limitatieve voorbeelden: www.dewa-rent.be; www.dewa-rent.nl; www.dewarent.be; en andere

- Klant : Elke natuurlijke persoon die met de ondernemer handelt.

- Artikel : Het artikel die door het sluiten van de overeenkomst tussen ondernemer en klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

- Overeenkomst : elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant.


Artikel 2: Algemeen
 

De voorwaarden van Wowshop zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
De overeenkomst treedt in voege na betaling van deze geplaatste bestelling. Bij betaling aanvaard u van rechtswijze de volledige algemene voorwaarden.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: Afbeeldingen en Artikelinfo


Tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten van te leveren Artikelen zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Het te krijgen Artikel staat ook uitgeschreven in de Artikelfiche.

Ondernemer brengt sterke inspanningen om alle informatie op de webshop zo volledig en correct mogelijk weer te geven en te houden. Onjuistheden kunnen zich echter altijd voordoen. U kan dit altijd melden en ondernemer doet er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ondernemer kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de bedoelde informatie.

Gelijk welke info / artikels of afbeeldingen mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor diverse doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer. Wanneer inbreuken vastgesteld worden behoud ondernemer zich het recht om een schadevergoeding te eisen van klant.


Artikel 4: Artikelprijzen


De prijzen van de aangeboden Artikelen op webshop, verzend- en verpakkingskosten zijn steeds BTW inclusief.
De factuurprijs is op basis van de vermelde prijs op het moment van registratie van de bestelling. Ondernemer behoudt het recht om prijzen naargelang de marktomstandigheden aan te passen. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Onze promoties en acties zijn niet cumuleerbaar.


Artikel 5: Levering en Leveringstermijn


De prijzen in de aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn zonder verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
Verzendkosten zijn enkel geldig voor levering in België en Nederland. Naar andere landen kan niet, of enkel tegen vooraf schriftelijk gecommuniceerde meerprijs, geleverd worden. Het pakket wordt aan de deur (gelijkvloers) afgeleverd voor zover dit bereikbaar is. Er wordt niet geleverd achter het huis of op een verdieping. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade aan opritten of dergelijke.

Ondernemer zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter deze genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor overschrijding van een levertermijn. Vertraging kan geen aanleiding geven tot annulering of het eisen van een schadevergoeding aan de ondernemer.

Indien ondernemer binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een Artikel niet kan leveren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn, dient de klant te worden verwittigd en kan na overleg de overeenkomst worden ontbonden.

In geval van verzending waarbij de klant meermaals afwezig is of indien een fout leveringsadres werd doorgegeven kan ondernemer niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de levering. De bestelling komt dan terug als retour naar de ondernemer. 
Na communicatie met de klant kan de bestelling dan opnieuw geleverd worden met volgende voorwaarden:
- Klant dient de extra kosten gemaakt door de retourzending en nieuwe zending te betalen. De hoogte van deze kosten worden voor herlevering doorgegeven aan de klant en bedragen meestal, maar niet verbintelijk, 2 x de standaard verzendingkosten (1 retourlevering en 1 extra levering)


Artikel 6: Overmacht


1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van ondernemer daaronder begrepen.
2. Ondernemer komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat ondernemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.


Artikel 7: Herroepingsrecht en retourzendingen


Gedurende 14 kalenderdagen vanaf datum van ontvangst van het Artikel en/of de Artikelen heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.
Meer informatie vind u terug in de rubriek “Herroepingsrecht” op de website.
Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt niet voor volgende Artikelen:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- die snel kunnen bederven of verouderen
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
De klant dient voorafgaand aan retourzending van het Artikel en/of de Artikelen daarvan melding te maken aan ondernemer. Dit kan via email of brief.  De procedure voor retourzendingen staat beschreven op de website. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het Artikel daadwerkelijk retour te sturen naar ondernemer.
De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de klant. Ondernemer behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.
Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant. Klant dient er voor te zorgen dat de retourzendingen steeds goed ingepakt zijn en beschermd tegen schade van het volgende transport.
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Hij zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden. De Ondernemer dient uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het Artikel in een herverkoopbare conditie is:
- compleet, geen ontbrekende stukken
- in originele staat
- geen gebruikssporen
Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt omheen de verpakking dan dient deze tape transparant te zijn. Zo kan het Artikel met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.
De klant krijgt binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending een terugbetaling van de betreffende Artikelen, afhankelijk van de staat waarin ze door de ondernemer worden ontvangen.


Artikel 8: Annulatie


Annulatie of wijziging van een bestelling is niet mogelijk voor goederen van bederfbare aard. Bij annulatie zijn de voorschotten niet recupereerbaar.
Bij annulering van een betaalde bestelling wordt 5 % administratiekosten op het bedrag in mindering gebracht met een minimum van 15 euro.


Artikel 9: Garantie


De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Artikelen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Artikelen.

De garantie geldt niet indien:
- De klant de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
- De geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 10: Klachtenregeling


De klant dient bij levering van het Artikel en/of de Artikelen het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt.
Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te geschieden. Zichtbare gebreken dienen altijd aangetoond worden met foto’s. Deze kan men via mail doorsturen naar Wowshop via info@wowshop.be
Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen voor klant. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Artikel 11: Aansprakelijkheid


Indien het door ondernemer geleverde artikel en/of geleverde Artikelen gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom.
Ondernemer is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde Artikel en/of de geleverde Artikelen.


Artikel 12: Geschillen


Alle geschillen tussen klant en ondernemer, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ondernemer. Ondernemer staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


Artikel 13: Verzamelen van gegevens


Hiervoor verwijzen wij u naar onze privacy policy die duidelijk aangegeven staat op onze site bij "Contact" of onderaan in de sitemap.

Verder informeren we u hierbij dat in verband met uw bestelling uw persoonsgegevens die met name betrekking hebben op uw identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, bankkaart en bankrekeningnummers, of op de transacties die u aangaat of de betalingen die u uitvoert, worden verwerkt door Mollie met als doel 
a. ons in staat te stellen onze overeenkomst met DEWA rent online na te komen, 
b. het controleren op en beheren van fraude (bepalen van het risiconiveau van transacties, detecteren en managen van resulterende waarschuwingen), en 
c. het naleven van de wettelijke verplichtingen van Mollie krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en 
d. het opstellen van marktanalyses/statistieken, het analyseren van transactiegegevens en het verbeteren van de dienstverlening door Mollie.
Het verzamelen van de persoonsgegevens is een verplichte eis voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd.
We wijzen u erop dat Mollie, statutair gevestigd te Woluwedal 102, 1200 Brussel en met ondernemingsnummer 886.476.763, de verantwoordelijke voor de Processing is voor deze gegevensProcessing. Mollie geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve in de volgende twee gevallen:
- Indien Mollie de persoonsgegevens moet doorgeven aan zijn gelieerde bedrijven, onderaannemers of andere partijen waarmee Mollie een contractuele relatie heeft en die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Mollie in het kader van
* de uitvoering van de overeenkomst tussen Wowshop en Mollie,
* fraudepreventie en -beheer en
* de nakoming van de wettelijke verplichtingen van Mollie krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De derden die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Mollie met betrekking tot controle op fraude en fraudebeheer kunnen uw persoonsgegevens invoeren in hun eigen specifieke database(s) die zij gebruiken om voor een groot aantal merchants fraudepreventie- en -beheerdiensten te verrichten.
- Indien Mollie wettelijk verplicht is bepaalde informatie of documenten door te geven aan de Nationale Bank van België, de Cel voor Financiële InformatieProcessing (CFI), vergelijkbare Belgische of buitenlandse instanties, of in het algemeen een gerechtelijke of bestuurlijke autoriteit, of een rechtshandhavings of bestuurlijke autoriteit. Aan deze entiteiten worden alleen persoonsgegevens doorgegeven voor zover dat noodzakelijk of vereist is op grond van de geldende regelgeving.

 

Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Versie 0.1, dd 22/01/2022